Zmenšiť textZväčšiť text

Komisie

Komisia pre kultúru a šport
predseda - Ing. Viera Ruščák Balogová 
členovia - poslanci OZ

(podieľa sa na príprave, prerokovaní a kontrole VZN a iných noriem obce v oblasti kultúry a športu; vytvára podmienky pre záujmovú a športovú činnosť v obci, vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občianskych združení a spolkov, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva, k rozširovaniu umeleckých žánrov a zapájaniu čo najväčšieho počtu občanov (najmä mládeže) do kultúrneho života; spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí; spracováva a posudzuje návrhy, žiadosti, projekty a koncepcie v oblasti kultúry a športu; navrhuje zápisy do kroniky obce; dohliada na ochranu a obnovu kultúrnych pamiatok v obci; spolupracuje pri zabezpečovaní a organizovaní slávnosti Mesiaca úcty k starším,  oslava významných životných jubileí starších občanov, Dni obce a pod. ;)

Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda - Marián Jokeľ
členovia - poslanci OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda - Štefan Juhás 
členovia - poslanci OZ