Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec vznikla na prelome 13. – 14. storočia. Najstaršia písomná zmienka o dedine Klátov v podobe „Vyfolu sev nemutfolu“ v preklade „Nová Ves“ pochádza z roku 1317. Pôvodnými obyvateľmi Vyšného Klátova boli počas celého stredoveku Nemci. Hoci v 16. a 17. storočí do obce prichádzali Slováci, stále boli v menšine. Prevahu nadobudli až počas 18. storočia. Prvým známym feudálnym vlastníkom Klátova bol istý pán Hannus, po ňom zemania z Bašky a od roku 1382 mesto Košice. Poddanským majetkom Košíc zostala obec až do 19. storočia. Svedčí o tom aj jej maďarský názov „Felsotokes“, z ktorého bol v 20. storočí odvodený slovenský názov. Maďarské slovo „toke“ v preklade znamená „peň“ , „klát“. Obec počas svojho historického vývoja dostala rôzne názvy: „Superior Turas - Tukes“, „Fel-Teukes“, „Superior Beckseyffen“, „Wiszneho Tekuskeho“, „Wisny Tokes“, „Vyšny Tejkeš“ po maďarsky „Felsotokes“.

Krátky prehľad histórie obce

 • 1317-1773 Nemecká kolónia – prieskum nerastného bohatstva, tažba železnej rudy a jej spracovanie.
 • 1751 Príchod prvých Slovákov, obyvatelia prechádzajú z protestanskej viery na rímskokatolícke vyznanie.
 • 1772 Začalo sa s výrobou železa, obec mala 68 domov a 519 obyvateľov.
 • 1773 Slováci prevládajú nad nemeckým obyvateľstvom.
 • 1828 Výstavba rímskokatolíckeho kostola kostola a cirkevnej školy.
 • 1914-1918 1. svetová vojna, v ktorej zahynulo 52 obyvateľov obce.
 • 1928-1936 Hospodárska kríza, za robotou odchádzajú ľudia za „Veľkú mláku“ do Ameriky.
 • 1938-1944 Obec je pričlenená k Maďarsku pod názvom „Felsotokes“.
 • 1944 Počas 2. svetovej vojny na Silvestra 31. 12. 1944 nemecké vojská chceli vypáliť obec.
 • 1948 Obec dostáva názov „Vyšný Klátov“.
 • 1954 Do obce prichádza prvý autobus.
 • 1956 V obci bola postavená prvá spoločenská miestnosť pre obyvateľov obce.
 • 1959 Elektrifikácia obce.
 • 1960 Bolo založené JRD a bol zavedený miestny rozhlas.
 • 1964 V obci bol postavený kultúrny dom.
 • 1969 Bola začatá výstavba nového farského úradu.
 • 1973 V obci bol vybudovaný obecný vodovod.
 • 1985 Výstavba nových prevádzkových budov Jednoty a Pohostinstva. V ďalších rokoch dostávala novú podobu. Upravujú sa priestory v strede obce, asfaltujú cesty, prebieha plynofikácia a začína sa s výstavbou kanalizácie.
 • 1997 Obec bola plynofikovaná.
 • 2004 V obci bol postavený dom smútku.

Symboly obce

Aj keď sa v minulosti miestne obyvateľstvo venovalo rozličným zamestnaniam vrátane baníctva a železiarstva, významnú úlohu v jeho živote i v obžive vždy zohrával les. A táto skutočnosť sa viac menej zákonite odrazila aj v obecnej symbolike Vyšného Klátova. Skutočnosť, že Vyšný Klátov sa dostal nielen do feudálno-právnej, ale aj do spoločenskej sféry vplyvu slobodného kráľovského mesta Košice, sa odrazila aj na jeho relatívne skorej vyššej administratívno-správnej úrovni. Azda tak si možno vysvetliť kovorytecky vyspelú pečať dediny, ktorá sa formou svojho vyhotovenia hlási do druhej polovice 17. storočia.
Má okrúhly tvar a v perlovcovom medzikruží majuskulnú latinskú legendu „SIGILLUM . PAGY . FELSOTOKES“, čo znamená „Pečať dediny Vyšný Klátov“. S ohľadom na nie dokonalý odtlačok pečate bolo rozhodnuté, že pre súčasné obdobie bude použitá novšia pečať obce, ktorá je z roku 1839. Tu sú jasné obrysy všetkých prvkov. Je to pečať, ktorá je v súčasnosti použitá na erbe obce.
Pokiaľ ide o význam jednotlivých symbolov na historickom znaku tak strom, ako aj jeho kmeň (maďarsky „to“), ktorý je aj základom pre klát (maďrsky „toke“), tvorí centrálny motív bývalého názvu obce „Felsotokes“, dnes „Vyšný Klátov“. Jeleň naznačuje nielen prítomnosť lesnej zveri v miestnom chotári, ale aj dôležitú spätosť obyvateľov s prírodou a lesným prostredím.