Obec Vyšný Klátov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Dokumenty

Rozpočet obce

    Rozpočet obce na roky 2018-2020

  Odvoz odpadu

     Zvozový kalendár platný od 04/2018
     Leták triedeného zberu

   VZN platné od 1/2013

      VZN o organizácii miestneho referenda na území obce Vyšný Klátov 1/2018
      VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 2/2016
      VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 1/2016
      VZN o poplatku za komunálne odpady 2/2015
      VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska 1/2015
      VZN o miestnych daniach 1/2014
      VZN o odpadoch
      VZN o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy na rok 2013
      VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
      VZN Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Vyšný Klátov
      VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
      VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
      VZN o miestnej dani za psa
      VZN o miestnej dani za používanie verejného priestranstva
      VZN o výstavbe, správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce
      VZN o úhradách za poskytovanie služieb obcou Vyšný Klátov
      VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na rok 2013

    Iné

       Odporúčania pre obyvateľstvo

     Dane a poplatky

        Daňové priznanie k Dzn - FO
        Daňové priznanie k Dzn - PO
        Dohoda spoluvlastníkov
        Daň zo stavieb viacúčelových
        Daň z bytov
        Potvrdenie
        Poučenie k DZN
        DZN - vznik a zánik daňovej povinnosti
        DZN - vznik a zánik daňovej povinnosti PO

      Evidencia obyvateľstva

         Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
         Prihlasovací listok na trvalý pobyt

       Stavebný úrad

          Žiadosť o odstránenie stavby
          Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie
          Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby
          Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní jednoducha stavba
          Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
          Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
          Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie MZZO
          Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
          Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
          Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
          Návrh na vydanie územného rozhodnutia
          Ohlásenie drobnej stavby
          Ohlásenie jednoduchej stavby
          Žiadosť o vyjadrenie k stavbe žumpy
          Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu
          Žiadosť o SP na stavbu v spojenom územnom a stavebnom konaní
          Ohlásenie stavebných úprav

        Samospráva

           Splnomocnenie
           Čestné vyhlásenie

         Matričný úrad

            Žiadosť o opravu matričného zápisu
            Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
            Zápis o narodení
            Zápis o úmrtí
            Zápis o uzavretí manželstva